• دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(2.4 yalli)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود ۰۶_Nə Bağ Bildi Nədə Bağban
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(Balaban)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Sevin(3,4)
 • دانلود Track 2
 • دانلود Masoud Fallah – Remix Azari
 • دانلود Masoud Fallah – Remix Azari
 • دانلود ۰۲٫Yaninda Olum Garak
 • دانلود seviram di-masoud fallah
 • دانلود ۰۲ – O Dedi Yoh Yoh
 • دانلود ۰۱-gazdim
 • دانلود ۰۱___TRACK
 • دانلود – SEVIN DANCE
 • دانلود Sevin(Lazgi)
 • دانلود Sevin(Lezgi)